amlik magmou3at gnomon workshop zbrush kolaha . fa3ala kol man yorid al istifada an yoda3im insha kism khas lil zbrush hata akouma biraf3 adorous kolaha walati tafouk aktar min 25 giga.
fintidar al mosharakat